Zoek
Sluit dit zoekvak.

ESG begrijpen: hoe MVGM prioriteit geeft aan factoren op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur

Wat is ESG?

ESG staat voor Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en Governance)

Deze termen refereren aan drie belangrijke factoren waarmee duurzaamheid en ethische impact van een bedrijf of organisatie worden gemeten. Een goede ESG-score is van groot belang voor bedrijven, investeerders en stakeholders, omdat het aantoont dat zij rekening houden met de omgeving, milieu, maatschappij en de manier waarop ze worden bestuurd.

Het milieu aspect van ESG focust op hoe bedrijven omgaan met klimaat, natuur en de natuurlijke hulpbronnen. Zo wordt er gekeken naar milieuvervuiling, uitstoot van broeikasgassen, energieverbruik en duurzame productieprocessen. Milieu is een belangrijke factor, omdat het een directe impact heeft op de planeet en, daarmee, op het welzijn van de maatschappij. Milieu maatschappij is dus van groot belang voor de duurzaamheid van een bedrijf of organisatie.

Maatschappij, het social aspect van ESG, gaat over de sociale impact van een bedrijf op zijn werknemers, klanten en de samenleving als geheel. Dit omvat onderwerpen zoals eerlijke arbeidsomstandigheden, diversiteit, gelijke kansen, mensenrechten, productveiligheid en ondersteuning van lokale gemeenschappen. Een goede social prestatie betekent dat een bedrijf verder gaat dan louter winst maken, en dat het zich inzet voor het verbeteren van het welzijn van de mensen die het direct of indirect beïnvloedt.

Als laatste is governance, oftewel bestuurspraktijken, een belangrijk onderdeel van ESG. Governance omvat de manier waarop bedrijven worden bestuurd, en hoe beslissingen worden genomen binnen de organisatie. Het betreft zaken als risk management, ethisch leiderschap, aandeelhoudersrechten, transparantie en corruptiebestrijding. Een solide governance structuur draagt bij aan de verantwoording en duurzaamheid van een bedrijf, en zorgt voor vertrouwen bij investeerders en stakeholders.

Wat is ESG in vastgoed?

ESG in vastgoed is in feite de heilige graal van duurzaam beleggen die rekening houdt met milieu-, sociale en bestuurlijke factoren bij het beoordelen van de prestaties van vastgoedportefeuilles.

“Wat houdt ESG in vastgoed in?” Dit is in feite de ultieme norm voor duurzaam investeren, waarbij milieu-, sociale en bestuurlijke factoren worden meegenomen bij de beoordeling van de prestaties van vastgoedportefeuilles.  ESG-overwegingen zijn ingebed in elke fase van de levenscyclus van vastgoed. Dit betekent dat van ontwerp tot bouw, exploitatie en zelfs afstoting, duurzaamheid een belangrijke factor is waarmee rekening wordt gehouden. Het belang van ESG voor vastgoedbeleggers kan niet worden onderschat, omdat het hen helpt weloverwogen beleggingsbeslissingen te nemen op basis van benchmarks en kaders. Simpel gezegd heeft ESG invloed op beleggingsbeslissingen omdat het een uitgebreid beeld geeft van de risico’s en kansen die gepaard gaan met een bepaald beleggingsobject.

Het gaat verder dan de traditionele financiële maatstaven door niet-financiële factoren op te nemen, zoals doelstellingen voor het terugdringen van de CO2-uitstoot of initiatieven voor maatschappelijke betrokkenheid. Naarmate meer beleggers ESG-criteria opnemen in hun beleggingsstrategieën, vragen gebouwen met goede milieuprestaties om hogere huren en kapitaalwaarden. Deze trend naar duurzaamheid zal zich alleen maar voortzetten naarmate de wettelijke vereisten voor ESG-rapportage en groene bouwcodes wereldwijd strenger worden.

Milieu-, sociale en bestuurlijke factoren (ESG) zijn cruciaal in het hedendaagse zakelijke landschap. Bij MVGM richten we ons op het integreren van deze aspecten in alles wat we doen. Als een van de toonaangevende bedrijven in de Europese vastgoedsector zetten we ons in voor de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Onze visie “Bouwen aan de toekomst” vertegenwoordigt onze inzet en ons actieplan om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van ons bedrijf.

Milieufactoren

Het milieuaspect van ESG is zeer relevant voor de vastgoedsector. Bij MVGM zijn we toegewijd aan het verminderen van onze impact op het milieu door middel van verschillende initiatieven. Een van onze belangrijkste doelen is om in 2030 een Net Zero bedrijf te zijn. Dit houdt in dat we de concepten van circulariteit binnen MVGM en in alle diensten die we aan onze klanten leveren vergroten.

Energie-efficiëntie is een belangrijk onderdeel van onze milieu-inspanningen. We werken actief aan het implementeren van energiebesparende maatregelen in onze panden en stimuleren duurzame bouwpraktijken. Daarnaast richten we ons op afvalbeheer om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren en een positieve bijdrage te leveren aan het milieu.

Sociale factoren

Het sociale aspect van ESG is van vitaal belang voor bedrijven als MVGM. We streven ernaar een “Employer of Choice” te zijn door talent aan te trekken en te behouden. We bevorderen actief het welzijn van werknemers, diversiteit en inclusie binnen onze organisatie. Onze inzet voor sociale factoren strekt zich ook uit tot betrokkenheid bij de gemeenschap en tevredenheid van huurders.

Wij geloven in het leveren van een bijdrage aan de maatschappij om een positieve invloed te hebben op de wereld waarin we leven. Door een gezonde en inclusieve werkomgeving te stimuleren, stellen we onze medewerkers in staat om bij te dragen aan onze missie om een duurzame toekomst voor de vastgoedsector op te bouwen.

Governance Factoren

Governance is een essentieel onderdeel van ESG, omdat het gaat om ethische besluitvorming, transparantie en verantwoordingsplicht van een bedrijf. Bij MVGM houden we ons aan sterke bestuurspraktijken om het succes en de duurzaamheid van ons bedrijf op de lange termijn te waarborgen.

We zijn een betrouwbare partner voor onze klanten bij de uitvoering van hun eigen ESG-strategieën. Door hoge ethische normen en transparante bedrijfspraktijken aan te houden, bouwen we vertrouwen op bij onze klanten, werknemers en belanghebbenden.

MVGM’s ESG-strategie en -doelen

De algemene ESG-strategie van MVGM is gericht op onze toewijding aan de SDG’s van de VN. We implementeren voortdurend onze duurzaamheidsstrategie met ESG als kern. Onze doelen zijn onder andere:

 • Het worden van een Net Zero bedrijf in 2030 en het vergroten van circulariteitsconcepten binnen MVGM en onze diensten.
 • Een betrouwbare partner zijn voor onze klanten bij de uitvoering van hun ESG-strategieën.
 • Talent aantrekken en behouden als “Employer of Choice”.
 • Bijdragen aan de maatschappij om een positieve impact te hebben op de wereld waarin we leven.
 • Een referentie worden op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid en huurderstevredenheid.

We zijn toegewijd aan het bijhouden en meten van onze vooruitgang in ESG-prestaties, zodat we onze strategieën kunnen blijven verbeteren en aanpassen aan de veranderende uitdagingen op het gebied van duurzaamheid.

Samengevat is MVGM zeer toegewijd aan ESG-principes en integreren we milieu-, sociale en bestuurlijke factoren in elk aspect van ons bedrijf. Onze toewijding aan duurzaamheid en ethische bedrijfsvoering in de vastgoedsector komt ten goede aan onze belanghebbenden, het milieu en de maatschappij als geheel. We nodigen u uit om meer te weten te komen over de ESG-initiatieven van MVGM en contact met ons op te nemen voor meer informatie over hoe we u kunnen helpen om samen aan een duurzame toekomst te bouwen.

 

 

==========================================================

Environmental, Social, and Governance (ESG) factors are crucial in today’s business landscape. At MVGM, we focus on integrating these aspects into everything we do. As one of the leading companies in the European real estate sector, we are committed to the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). Our vision, “Building for the Future,” represents our commitment and action plan to contribute to the sustainable development of our company.

Environmental Factors

The environmental aspect of ESG is highly relevant to the real estate industry. At MVGM, we are dedicated to reducing our environmental impact through various initiatives. One of our primary goals is to become a Net Zero company by 2030. This involves increasing circularity concepts within MVGM and in all services we provide to our clients.

Energy efficiency is a key part of our environmental efforts. We actively work to implement energy-saving measures in our properties and promote sustainable building practices. Additionally, we focus on waste management to minimize our ecological footprint and contribute positively to the environment.

Social Factors

The social aspect of ESG is vital for companies like MVGM. We strive to be an “Employer of Choice” by attracting and retaining talent. We actively promote employee well-being, diversity, and inclusion within our organization. Our commitment to social factors also extends to community engagement and tenant satisfaction.

We believe in contributing to society to have a positive impact on the world we live in. By fostering a healthy and inclusive work environment, we empower our employees to contribute to our mission of building a sustainable future for the real estate industry.

Governance Factors

Governance is a critical component of ESG, as it involves the ethical decision-making, transparency, and accountability of a company. At MVGM, we adhere to strong governance practices to ensure the long-term success and sustainability of our business.

We are a trusted partner for our clients in the execution of their own ESG strategies. By maintaining high ethical standards and transparent business practices, we build trust with our clients, employees, and stakeholders.

MVGM’s ESG Strategy and Goals

MVGM’s overall ESG strategy is centered around our commitment to the UN SDGs. We continuously implement our sustainability strategy with ESG at its core. Our goals include:

 • Becoming a Net Zero company by 2030 and increasing circularity concepts within MVGM and our services.
 • Being a trusted partner for our clients in the execution of their ESG strategies.
 • Attracting and retaining talent as an “Employer of Choice”.
 • Contributing to society to have a positive impact on the world in which we live.
 • Becoming a reference in community engagement and tenant satisfaction.

We are dedicated to tracking and measuring our progress in ESG performance, ensuring that we continue to improve and adapt our strategies to meet the evolving challenges of sustainability.

In summary, MVGM is deeply committed to ESG principles, integrating environmental, social, and governance factors into every aspect of our business. Our dedication to sustainability and ethical operations in the real estate industry benefits our stakeholders, the environment, and society as a whole. We invite you to learn more about MVGM’s ESG initiatives and get in touch with us for more information on how we can help you build a sustainable future together.

======================================

Welcome to MVGM – Your Premier Property Management Specialist

At MVGM, we take pride in offering top-notch property management services tailored to your needs. Our team of dedicated professionals is committed to ensuring your property is managed with the highest level of care and expertise. With our extensive knowledge and experience in the industry, you can trust us to deliver exceptional results.

Why Choose MVGM?

 • Experience: With years of experience in property management, we have a proven track record of success in managing a diverse range of properties.
 • Expertise: Our team of qualified professionals stays up-to-date with the latest industry trends and regulations, ensuring that your property is managed in compliance with all legal requirements.
 • Personalized Service: We understand that each property is unique, and we tailor our services to meet your specific needs and preferences.
 • Transparent Communication: We believe in maintaining open lines of communication with our clients, ensuring that you are always informed about the status of your property.
 • Advanced Technology: We utilize cutting-edge technology to streamline our processes, allowing us to provide efficient and cost-effective property management solutions.

Our Services

 • Tenant Management: From screening potential tenants to handling lease agreements and rent collection, we take care of all aspects of tenant management to ensure a hassle-free experience for you.
 • Property Maintenance: We coordinate routine maintenance, repairs, and inspections to keep your property in top condition and preserve its value.
 • Financial Management: Our team of financial experts will manage your property’s finances, including budgeting, expense tracking, and financial reporting.
 • Legal Compliance: We ensure that your property is managed in accordance with all relevant laws and regulations, minimizing your risk of legal issues.
 • Marketing and Advertising: We create and implement targeted marketing strategies to attract the right tenants and maximize your property’s occupancy rate.

Ready to experience the MVGM difference? Contact us today to learn more about how we can help you with your property management needs!

Heb je een vraag, stel ‘m gerust!

 

Laat je gegevens achter

Naam(Vereist)