Zoek
Sluit dit zoekvak.

Duurzaamheid ESG: ESG, Governance en Social Aspecten

Wat is ESG? ESG staat voor Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en Governance)

Wat is ESG? ESG staat voor Environmental, Social en Governance, oftewel milieu, maatschappij en governance. Deze termen refereren aan drie belangrijke factoren waarmee duurzaamheid en ethische impact van een bedrijf of organisatie worden gemeten. Een goede ESG-score is van groot belang voor bedrijven, investeerders en stakeholders, omdat het aantoont dat zij rekening houden met de omgeving, milieu, maatschappij en de manier waarop ze worden bestuurd.

Het milieu aspect van ESG focust op hoe bedrijven omgaan met klimaat, natuur en de natuurlijke hulpbronnen. Zo wordt er gekeken naar milieuvervuiling, uitstoot van broeikasgassen, energieverbruik en duurzame productieprocessen. Milieu is een belangrijke factor, omdat het een directe impact heeft op de planeet en, daarmee, op het welzijn van de maatschappij. Milieu maatschappij is dus van groot belang voor de duurzaamheid van een bedrijf of organisatie.

Maatschappij, het social aspect van ESG, gaat over de sociale impact van een bedrijf op zijn werknemers, klanten en de samenleving als geheel. Dit omvat onderwerpen zoals eerlijke arbeidsomstandigheden, diversiteit, gelijke kansen, mensenrechten, productveiligheid en ondersteuning van lokale gemeenschappen. Een goede social prestatie betekent dat een bedrijf verder gaat dan louter winst maken, en dat het zich inzet voor het verbeteren van het welzijn van de mensen die het direct of indirect beïnvloedt.

Als laatste is governance, oftewel bestuurspraktijken, een belangrijk onderdeel van ESG. Governance omvat de manier waarop bedrijven worden bestuurd, en hoe beslissingen worden genomen binnen de organisatie. Het betreft zaken als risk management, ethisch leiderschap, aandeelhoudersrechten, transparantie en corruptiebestrijding. Een solide governance structuur draagt bij aan de verantwoording en duurzaamheid van een bedrijf, en zorgt voor vertrouwen bij investeerders en stakeholders.

Wat is ESG in vastgoed?

ESG in vastgoed is in feite de heilige graal van duurzaam beleggen die rekening houdt met milieu-, sociale en bestuurlijke factoren bij het beoordelen van de prestaties van vastgoedportefeuilles.

“Wat houdt ESG in vastgoed in?” Dit is in feite de ultieme norm voor duurzaam investeren, waarbij milieu-, sociale en bestuurlijke factoren worden meegenomen bij de beoordeling van de prestaties van vastgoedportefeuilles.  ESG-overwegingen zijn ingebed in elke fase van de levenscyclus van vastgoed. Dit betekent dat van ontwerp tot bouw, exploitatie en zelfs afstoting, duurzaamheid een belangrijke factor is waarmee rekening wordt gehouden. Het belang van ESG voor vastgoedbeleggers kan niet worden onderschat, omdat het hen helpt weloverwogen beleggingsbeslissingen te nemen op basis van benchmarks en kaders. Simpel gezegd heeft ESG invloed op beleggingsbeslissingen omdat het een uitgebreid beeld geeft van de risico’s en kansen die gepaard gaan met een bepaald beleggingsobject.

Het gaat verder dan de traditionele financiële maatstaven door niet-financiële factoren op te nemen, zoals doelstellingen voor het terugdringen van de CO2-uitstoot of initiatieven voor maatschappelijke betrokkenheid. Naarmate meer beleggers ESG-criteria opnemen in hun beleggingsstrategieën, vragen gebouwen met goede milieuprestaties om hogere huren en kapitaalwaarden. Deze trend naar duurzaamheid zal zich alleen maar voortzetten naarmate de wettelijke vereisten voor ESG-rapportage en groene bouwcodes wereldwijd strenger worden.

Het belang van ESG, governance en sociale aspecten voor duurzame investeringen

ESG, governance en sociale aspecten krijgen steeds meer aandacht bij duurzame investeringen. Deze aspecten vormen de basis van het zogenaamde ’triple bottom line’-concept, dat stelt dat bedrijven en investeerders verantwoordelijkheid dragen op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur. Het belang van ESG, governance en sociale aspecten is duidelijk geworden met de groei van duurzame investeringen en de toenemende vraag naar transparantie en verantwoordingsplicht van bedrijven en investeerders.

ESG beleggen heeft de afgelopen jaren aan populariteit gewonnen, waarbij investeerders rekening houden met de impact van hun investeringen op het milieu, de maatschappij en de manier waarop bedrijven worden bestuurd. Dit gaat verder dan alleen milieu- of klimaatrisico’s, maar omvat ook arbeidsomstandigheden, mensenrechten, corruptie en andere governance- en sociale aspecten. Duurzame investeringen zijn dan ook niet enkel gericht op een financieel rendement, maar ook op het creëren van positieve maatschappelijke en milieu-impact.

De groeiende aandacht voor ESG, governance en sociale aspecten komt ook tot uiting in internationale initiatieven en regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, de Europese Green Deal en de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Deze initiatieven en regelgeving dragen bij aan het bevorderen van transparantie en verantwoordingsplicht bij bedrijven en investeerders.

Er zijn verschillende manieren waarop governance, sociale aspecten en ESG bijdragen aan het succes van duurzame investeringen. Ten eerste helpt goed bestuur bij het identificeren en beheersen van risico’s, waardoor bedrijven veerkrachtiger en stabieler worden. Ten tweede zorgt een positieve sociale impact niet alleen voor een betere reputatie van bedrijven, maar ook voor tevredener en productievere werknemers. Ten derde kunnen bedrijven die rekening houden met milieu- en klimaatrisico’s beter inspelen op veranderingen in wet- en regelgeving en publieke opinie, waardoor ze beter bestand zijn tegen potentiële bedreigingen en kansen kunnen benutten.

Als een toonaangevende property management specialist, zet MVGM zich in voor een duurzame toekomst en heeft het een duidelijke focus op ESG. We begrijpen dat de wereld verandert en dat duurzaamheid een cruciale rol speelt in de vastgoedsector. Daarom hebben we onszelf ambitieuze doelen gesteld voor 2030. Bij MVGM weten we dat ESG-criteria van essentieel belang zijn bij het nemen van investeringsbeslissingen. We integreren deze overwegingen in onze beleggingsstrategieën om niet alleen solide prestaties voor uw portefeuille te behalen, maar ook bij te dragen aan een betere en duurzamere toekomst.

Met onze expertise in property management richten we ons op energiebeheer in gebouwen. Dit stelt u in staat om kosten te verlagen en tegelijkertijd uw ecologische voetafdruk te verkleinen. We geloven dat duurzaamheid en winstgevendheid hand in hand kunnen gaan. Bij MVGM maken we gebruik van geavanceerde ESG-ratings en evaluatiemethoden om de duurzaamheid van gebouwen objectief te beoordelen. Dit stelt u in staat om weloverwogen investeringsbeslissingen te nemen die in lijn zijn met uw waarden en rekening houden met de verwachtingen van de samenleving. De verschuiving in de investeringswereld is duidelijk zichtbaar. Steeds meer investeerders, vooral de jongere generatie, hechten belang aan impact investing en streven naar duurzame praktijken. Bij MVGM begrijpen we dit en zetten we ons in voor uw langdurig succes in de vastgoedsector door duurzaamheid en ESG centraal te stellen.

Kies voor MVGM als uw partner in property management, waar we samen streven naar een duurzame toekomst en uw investeringen laten floreren in lijn met uw ESG-waarden.

Environmental, Social and corporate Governance (ESG) impact voor vastgoedinvesteerders

Environmental, Social and corporate Governance (ESG) heeft een enorme impact op vastgoedinvesteerders. In de afgelopen jaren is er een groeiend besef ontstaan dat ESG-aspecten cruciaal zijn voor het succes op lange termijn van vastgoedinvesteringen. Als gevolg hiervan integreren steeds meer vastgoedinvesteerders ESG-criteria in hun investeringsstrategieën en bedrijfsvoering. Dit komt omdat milieu-, maatschappelijke en governance-overwegingen bijdragen aan een betere risicobeheersing en waardebehoud van vastgoedportefeuilles.

Bij het overwegen van milieu-aspecten binnen ESG hebben vastgoedinvesteerders te maken met thema’s zoals energie-efficiëntie, CO2-uitstoot, watermanagement, en het gebruik van duurzame materialen. Door te investeren in milieuvriendelijke technologieën en duurzame bouwpraktijken kunnen vastgoedinvesteerders niet alleen hun impact op het milieu verminderen, maar ook potentiële kostenbesparingen en waardevermeerdering voor hun investeringen realiseren.

Op het gebied van maatschappelijke aspecten spelen factoren zoals de gezondheid en het welzijn van huurders, de kwaliteit van de leefomgeving en de betrokkenheid van belanghebbenden een cruciale rol. Vastgoedinvesteerders die aandacht besteden aan deze sociale aspecten kunnen hun reputatie als verantwoordelijke belegger verbeteren, wat kan leiden tot betere relaties met huurders en andere stakeholders. Bovendien kunnen sociale aspecten bijdragen aan het aantrekken van nieuw kapitaal en het behoud van bestaande investeerders.

Wanneer het gaat om governance, is het voor vastgoedinvesteerders belangrijk om sterke en transparante bestuursstructuren en processen te hebben die vertrouwen scheppen bij investeerders, huurders en andere belanghebbenden. Goede governance kan helpen bij het beheren van risico’s, het waarborgen van naleving van wet- en regelgeving, en het stimuleren van verantwoordelijkheid en ethisch gedrag bij zowel het management als de medewerkers.

In de competitieve vastgoedmarkt van vandaag is het essentieel voor vastgoedinvesteerders om zich te onderscheiden op het gebied van ESG-prestaties. Investeerders die ESG, milieu, maatschappij en governance aspecten succesvol implementeren en beheren, kunnen profiteren van een betere marktpositie, hogere bezettingsgraden en huurinkomsten, en uiteindelijk een hoger rendement op hun investeringen. Het is tijd voor vastgoedinvesteerders om ESG-aspecten serieus te nemen en deze op te nemen in hun strategieën om toekomstbestendige en veerkrachtige vastgoedportefeuilles te creëren.

h2: MVGM en ESG, tegen 2030 een Net Zero vastgoed bedrijf

MVGM, een toonaangevend vastgoedbedrijf, heeft zich gecommitteerd aan het realiseren van een net zero-status tegen 2030. De focus op ESG (Environmental, Social en Governance) binnen hun strategie stelt MVGM in staat om bij te dragen aan duurzaamheid en waardecreatie voor investeerders, bedrijven en de samenleving als geheel. Volgens het S&P Global rapport maken ESG-overwegingen een integraal onderdeel uit van hun menu marktsectoren en menu thema. Deze doelstelling, samen met hun uitgebreide ESG-maatregelen in het bedrijf, heeft MVGM onlangs in de schijnwerpers gezet op new window en bij andere toonaangevende ESG-platforms, zoals Cision Communications en Global Leadership.

Om een net zero vastgoedbedrijf te worden, neemt MVGM verschillende initiatieven op het gebied van milieu, sociale aspecten en governance. Zo houden zij zich bezig met het verminderen van de ecologische voetafdruk van hun activiteiten, het verbeteren van de werkomstandigheden en het bestrijden van corruptie. Deze ESG-doelstellingen worden ondersteund door hun organisatie en oplossingen die ze aanbieden, waaronder efficiënte gebouwbeheerdiensten, energieaudit- en monitoringdiensten, groene vastgoedontwikkeling en -beheer, en sociale voorzieningen in hun gebouwen.

Daarnaast zet MVGM zich in om hun informatie, informatie en informatie over ESG-prestaties en -praktijken transparant te delen met hun stakeholders. Hiertoe behoren hun stakeholders zoals investeerders, bedrijven, bedrijven en bedrijven die de vastgoedmarkt ingaan met een focus op het behalen van duurzame rendementen. De informatie, ondersteund door diensten zoals Sustainalytics, helpt hen beslissingen te nemen over investeringen en bedrijfsstrategieën die rekening houden met ESG-factoren.

MVGM’s betrokkenheid bij ESG, governance en sociale aspecten is van cruciaal belang voor hun net zero-doelstelling tegen 2030. Hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid dragen bij aan de succesvolle groei van het bedrijf en de vooruitgang van de samenleving. Als vastgoedbedrijf hebben ze een verantwoordelijkheid om goed te beheren en zich bewust te zijn van de impact die hun activiteiten en diensten hebben op het milieu en de mensen die hun gebouwen gebruiken. De effectieve integratie van ESG-factoren in hun bedrijfsmodel, ondersteund door partnerschappen met toonaangevende organisaties zoals Cision Communications, Global Leadership en S&P Global, zal hen helpen om een toekomstbestendig en duurzaam vastgoedbedrijf te worden dat aan de verwachtingen van zowel de markt als de maatschappij voldoet.

ESGESGESGESG

 

 

De impact van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (ESG) voor vastgoedinvesteerders

Beleggers die duurzaamheid en verantwoord beleggen hoog in het vaandel hebben staan, moeten rekening houden met de impact van milieu-, maatschappelijke en corporate governance (ESG) criteria op hun vastgoedbeleggingen. ESG-beleggingsstrategieën worden steeds belangrijker voor vastgoedbeleggers bij het beoordelen van de prestaties van hun portefeuilles. Door ESG-principes te integreren in hun beleggingsbeslissingen kunnen beleggers een balans vinden tussen financiële overwegingen en milieu- en sociale overwegingen.

Eén manier waarop beleggers ESG-criteria kunnen opnemen in hun due diligence is door de vereisten voor duurzaamheidsrapportage te onderzoeken. Bedrijven die gedetailleerd rapporteren over hun milieu-impact, initiatieven op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid en corporate governance zullen waarschijnlijk beter aansluiten bij de waarden en doelen van een belegger. Op dezelfde manier kunnen beleggers de duurzaamheid en milieu-impact van een gebouw evalueren met behulp van tools zoals de Vastgoed ESG-scan.

ESG-integratie in due diligence vereist een alomvattende aanpak die alle aspecten van de activiteiten van een bedrijf of vastgoed in overweging neemt. Dit omvat het analyseren van de potentiële risico’s en kansen die samenhangen met ESG-factoren, evenals het evalueren van de langetermijneffecten van beleggingsbeslissingen op zowel financieel rendement als maatschappelijk welzijn. Door deze overwegingen op te nemen in hun besluitvormingsproces kunnen vastgoedbeleggers duurzame portefeuilles opbouwen die zowel economische waarde als een positieve sociale impact hebben.

Positieve impact Emotionele respons
Lagere koolstofvoetafdruk Hoopvol
Betere relaties met de gemeenschap Mondiger
Hogere tevredenheid huurders Aangemoedigd
Sterk leiderschap Zelfverzekerd
Verbeterde transparantie en verantwoording Vertrouwenwekkend
Verhoogde betrokkenheid van werknemers Gemotiveerd

De drie centrale factoren in het meten van de duurzaamheid van een belegging

 1. Duurzaamheidsmeting van investeringen is gebaseerd op drie centrale factoren: milieu, maatschappij en bestuur.
 • Milieucriteria beoordelen de impact op de natuur en het gebruik van hulpbronnen.
 • Sociale criteria evalueren de relaties met werknemers, klanten, leveranciers en gemeenschappen.
 • Bestuurscriteria richten zich op transparantie, verantwoordelijkheid en ethisch gedrag in besluitvorming.
 • Milieuprestaties: Een focus op ESG impliceert dat MVGM als vastgoedbeheerorganisatie zich bezighoudt met de milieuprestaties van haar portefeuille. Dit omvat maatregelen om de energie-efficiëntie te verbeteren, hernieuwbare energiebronnen te gebruiken, waterbeheerstrategieën te implementeren, afval te verminderen en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.
 1. Integratie van ESG in beleggingen biedt diverse voordelen:
 • Identificatie van duurzame beleggingen die passen bij waarden en langetermijndoelen.
 • Verbetering van risico-gecorrigeerd rendement door het identificeren van milieu- en sociale risico’s en kansen.
 • Bedrijven met ESG-prioriteit hebben vaak betere financiële prestaties door kostenverlaging en marktwaardeverhoging.
 • Sociale verantwoordelijkheid: Als ESG-gedreven vastgoedbeheerorganisatie richt MVGM zich ook op sociale aspecten. Dit omvat het creëren van gezonde en veilige leef- en werkomgevingen voor huurders en werknemers, het bevorderen van diversiteit en inclusie, het ondersteunen van lokale gemeenschappen en het stimuleren van positieve sociale impact.
 1. Effectieve integratie van ESG vereist sector- of categorie-specifieke duurzaamheidsmaatstaven:
 • GRESB-ratings voor vastgoedbeleggers om milieuprestaties van portefeuilles te beoordelen.
 • Vastgoed ESG-scan voor individuele gebouwen.
 • Impact Investing Benchmark en andere tools voor het monitoren van voortgang naar sociale en milieudoelstellingen.
 • Goed bestuur: Een solide bestuurskader is van essentieel belang voor een ESG-gedreven vastgoedbeheerorganisatie zoals MVGM. Dit omvat transparantie in de besluitvorming, effectieve corporate governance, ethisch gedrag en verantwoordelijkheid jegens alle belanghebbenden, inclusief huurders, investeerders en gemeenschappen.

Overall: Het in acht nemen van de drie centrale ESG-factoren bij het evalueren van beleggingen kan leiden tot duurzamere resultaten voor zowel beleggers als de maatschappij. Het integreren van deze ESG-punten in het vastgoedbeheer zorgt voor een duurzame en verantwoorde benadering van het beheer van vastgoedportefeuilles, waarbij rekening wordt gehouden met de impact op het milieu, de samenleving en het bestuur.

ESG-prestaties beoordelen Vastgoedbeheer

Het beoordelen van de duurzaamheid van een vastgoedbeleggingsportefeuille is steeds belangrijker geworden in vastgoedbeheer, waarbij milieu-, sociale en bestuurlijke factoren een cruciale rol spelen bij het bepalen van de financiële prestaties op de lange termijn. ESG-criteria worden nu net zo belangrijk geacht als financiële prestaties voor vastgoedbeleggers bij het kiezen van beleggingsobjecten.

Het implementeren van ESG-criteria kan echter een uitdaging vormen door het gebrek aan harde bewijzen voor de financiële voordelen van duurzaam vastgoed. Ondanks deze uitdagingen zijn er aanzienlijke voordelen verbonden aan het opnemen van ESG-criteria in vastgoedbeheer.

Duurzame gebouwen zijn toekomstbestendig, aantrekkelijk voor huurders, hebben een hogere marktwaarde en lagere exploitatiekosten. Daarnaast kunnen ESG-criteria worden gebruikt als een vorm van risicomanagement door het identificeren van potentiële risico’s gerelateerd aan klimaatverandering of slechte bestuurspraktijken die de langetermijnwaarde van een beleggingsportefeuille kunnen beïnvloeden.

Het gebruik van certificeringen zoals LEED of Energy Star zorgt ook voor transparantie in de markt en stelt huurders in staat om hun duurzaamheidsdoelstellingen af te stemmen op de doelstellingen van verhuurders. Het is essentieel voor vastgoedbeheerders om ESG-criteria in overweging te nemen bij het beoordelen van de duurzaamheid van hun beleggingsportefeuilles.

Hoewel er uitdagingen kunnen zijn bij de implementatie, kan het integreren van deze factoren in besluitvormingsprocessen leiden tot financiële voordelen op de lange termijn, terwijl risico’s met betrekking tot de impact op het milieu of slechte bestuurspraktijken worden beperkt. Door dit te doen, kunnen ze meer huurders aantrekken die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan en bijdragen aan het creëren van een meer verantwoordelijke gebouwde omgeving.

MVGM en ESG, tegen 2030 een Net Zero vastgoedbedrijf

MVGM zet zich volledig in om tegen 2030 een net-nul bedrijf te zijn en circulaire concepten in alle diensten te verhogen, om zo de weg vrij te maken voor een duurzame toekomst. Deze toewijding is diep verankerd in onze vijf-pijler strategie genaamd “Bouwen aan de toekomst”.

Ons plan houdt in dat we ESG-principes integreren in alles wat we doen, van vastgoedbeheer tot maatschappelijke betrokkenheid. We geloven dat we op deze manier een effectieve bijdrage kunnen leveren aan het behalen van de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling.

Om onze duurzaamheidsdoelen te bereiken, heeft MVGM verschillende netto nul strategieën geïmplementeerd die zich richten op het verminderen van uitstoot en energieverbruik in al onze activiteiten. We hebben doelen gesteld voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen door onze gebouwen en investeren actief in hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepanelen en windturbines. Daarnaast onderzoeken we nieuwe technologieën zoals oplossingen voor het afvangen en opslaan van kooldioxide om onze ecologische voetafdruk verder te verkleinen.

Bij MVGM gaat ESG-integratie niet alleen over het voldoen aan wettelijke vereisten of het aanvinken van vakjes – het gaat over het creëren van een positieve impact op het milieu en de maatschappij en tegelijkertijd het genereren van financieel rendement voor investeerders. Door ESG-principes in te bedden in elk aspect van ons bedrijf willen we een betrouwbare partner worden voor klanten die hun beleggingsportefeuilles willen afstemmen op duurzame waarden.

Wij geloven dat deze aanpak ons niet alleen zal helpen om succes op de lange termijn te behalen, maar ook een positieve bijdrage zal leveren aan de maatschappij als geheel.

Heb je een vraag, stel ‘m gerust!

 

Laat je gegevens achter

Naam(Vereist)